Á.SZ.F.
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület és a Guestadvert Kft. (a továbbiakban a Rendezvényszervezők) által szervezett és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített rendezvényeken (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Rendezvényszervező és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és
kötelezettségeket. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Rendezvényszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.
Jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi a Fesztivál Házirend, a mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan
részét képezik.
A Rendezvényszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és az adott rendezvény
házirendje a http://vizzenevirag.hu, oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható,
valamint megtalálható a Rendezvényszervező irodájában (2890 Tata, Váralja u. 4.).

 1. A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI
  1. Rendezvényszervezők adatai
  1.1.1 Rendezvényszervező teljes cégneve: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület

1.1.2. Székhelye: 2890 Tata, Váralja u 4.
1.1.3. Rendezvényszervező nyilvántartási száma: 11-02-0001197
1.1.4. Rendezvényszervező adószáma: 18609824-2-11

1.2.1 Rendezvényszervező teljes cégneve: Guestadvert kft.

1.2.2. Székhelye: 28900, Tatabánya
1.2.3. Rendezvényszervező cégjegyzékszáma:
1.2.4. Rendezvényszervező adószáma:

 1. Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
  Rendezvények köre
  2.1. Tó-Party
  2.2 Egyéb a Rendezvényszervezők által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény
  II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
  1. Rendezvényszervezők: az I.1. pontban meghatározott szervezetek.
  2. Rendezvény/Rendezvények: a Rendezvényszervezők által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2.
  pontban meghatározott fesztiválon/fesztiválokon biztosított programok és szolgáltatások összessége.
  3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendezvényszervezők, Közreműködői vagy egyéb
  Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.
  4. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
  5. Termék: a Rendezvényszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses
  partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.
  6. Közreműködő: a Rendezvényszervező alvállalkozója vagy megbízottja.
  7. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Rendezvényszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony
  alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági
  társaság, magánszemély vagy szervezet.
  10. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek,
  valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
  III. ÁSZF HATÁLYA
  1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Rendezvényszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A
  Rendezvényszervező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön
  szerződések tartalmazzák.
  2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
  3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervezők a jelen ÁSZF-et jogosultak egyoldalúan
  módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Rendezvényszervezők a Látogatót a változásokról internetes
  oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba
  lépnek.
  4. A „Tó-Party”-ra történő belépéssel a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.
  IV. JOGVISZONY JELLEGE
  1. A Rendezvényszervezők a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott
  Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott Rendezvényen/Rendezvényeken
  nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás, stb.) igénybe
  vételére.
  2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét
  jelenti, a Rendezvényeken nyújtásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és
  mennyiségét a Rendezvényszervezők, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a
  programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek
  együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtják
  a Rendezvényszervezők, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott
  előadó fellépését) nem garantálják a Rendezvényszervezők a Látogatók számára, hanem az a
  Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a
  Rendezvényszervezők mindenkor törekszenek az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások
  nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú
  és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.
  ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles
  elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél
  nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a
  Rendezvényszervező nem pótolja vagy cseréli.
  VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN
  1. Belépés
  1.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek
  jogosultak belépni.
  1.2. Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő
  jogszerű beléptetési folyamatnak(Jelenlegi helyzet keretében lázmérés).

– A rendezvényen a jelenlegi jogszabályok értelmében max 500 fő tartózkodhat a személyzettel együtt, ezért ha a létszám eléri az 500 főt megtagadható a belépés, amíg a létszám 500 fő alá nem csökken.
A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt,
esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve
bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem
vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt,
ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen
kívül hagyása szabálysértésnek minősül.
A Látogató nem jogosult sem alkoholos sem alkoholmentes italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.
1.3. A Rendezvények területére a Rendezvényszervezők által kiadott engedély nélkül járművel behajtani
tilos.
1.4. A Rendezvények területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és
Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető
háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be,
és csak Látogatónak minősülő gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvények területére behozni
nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi
kedvenceket a Rendezvény területére póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje
alatt is elérhető) telefonszámával feltételekkel léptethető be.
A fentiek megléte a Rendezvények bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc
nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat
számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény
behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon
köteles tartani. Az elveszett házi kedvenc tartásával felmerülő minden költséget a gazda köteles
megtéríteni. Azon elveszett állatokat, melyekért gazdájuk a megtalálástól számított 8 (nyolc) órán
belül nem jelentkezik, az állategészségügy elszállítja a Rendezvényekről. A Rendezvényszervezők
fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak adott Rendezvényre történő
behozatalát.
2. Magatartási szabályok a Rendezvények területén
2.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden
olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,
egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén
fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától
illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenketttedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken
csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.
2.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a
Rendezvényszervezők, valamint a Rendezvényszervezőktől engedélyben részesülő szerződéses partnerek,
közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató
a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,
megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével
nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben,
időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására,
felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen
módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem
jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezvényszervezővel szemben. A Látogató jogosult a
Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és
hangfelvételt csak a Rendezvényszervezők előzetes írásos beleegyezésével készíthet.
2.3. A Rendezvények területén a Rendezvényszervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos
bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
2.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a
Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a
törvény bünteti.
2.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egyegy
rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).
2.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
2.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.
2.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandóak a
Rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.
3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül
A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A
Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely
mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti,
különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.
4. Biztonság
A Rendezvények területén a Rendezvényszervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi
keretek között messzemenően együttműködik.

 1. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése
  5.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A
  Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden
  vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a
  Rendezvényszervezők, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások
  szerint egyenlítheti ki.
  VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
  1. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni,stb. A Rendezvények időpontját a Rendezvényszervezők jogosultak egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a
  rendezés időpontja.
  2. A Rendezvényszervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott
  Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze,
  A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezvényszervezőkkel szemben e
  módosítások, átalakítások vagy továbbfejlesztések kapcsán.
  3. A Rendezvényszervezők jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést
  támasztani a Rendezvényszervezőkkel szemben.
  4. A Rendezvényszervezők csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott
  károkért felel, a Rendezvényszervezők kifejezetten kizárjáka felelősségét minden olyan, a Rendezvények
  területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos
  rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható
  meg. A Rendezvényszervezők felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a
  felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.
  5. A Rendezvényszervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses
  partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére
  használhatja, veheti igénybe. A Rendezvényszervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
  6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervezők nem felelősek semmilyen olyan kárért vagy
  visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért
  sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet
  felé.
  7. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi
  kedvence által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a
  Rendezvényszervezők, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a
  Harmadik személyek tekintetében.
  8. A Rendezvényszervezők kizárják a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, házi kedvenc,
  vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvényszervező bármely
  Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.
  9. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a
  Rendezvényszervezőket felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendezvényszervezők felelősségi körébe,
  mivel a Rendezvényszervezők kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán
  vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
  10. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és
  dohánytermékek elhelyezéséről a Rendezvényszervezőknek nem áll módjában gondoskodni, azokat
  őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek
  megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.
  11. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a
  Rendezvényszervezőket nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik
  személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a
  Rendezvényszervezők a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint jártak el.
  VIII. ADATVÉDELEM
  1. A Rendezvényszervezők jogosultak a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes,
  illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése
  és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási
  tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Rendezvényszervezők különösen jogosultak
  1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak
  kiszolgáltatni;
  1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten
  hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
  1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.
  2. A Rendezvényszervezők a személyes adatokat kizárólag az általuk nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez
  szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Rendezvényszervezőknek a Szolgáltatás teljesítése során közlés
  vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a
  jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.
  3. A Rendezvényszervezők kijelentik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe
  veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a
  Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a
  birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a
  Rendezvényszervezők az adatkezelés minden fázisában kötelesek betartani.
  4. A Rendezvényszervezők tiszteletben tartják és védik a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel.
  5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Rendezvényszervezők a Látogató személyes adatait
  hozzájárulása nélkül nem használhatja fel és másnak sem engedélyezheti a felhasználást.
  6. A Rendezvényszervezők vállalják, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
  7. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.
  8. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Rendezvényszervezők mérleges nélkül kötelesek
  megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.
  IX. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK
  1. A Rendezvényszervezők weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken
  megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendezvényszervezők Közreműködői,
  illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
  Rendezvényszervezők, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli
  jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
  másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az
  ezekhez fűződő jogok a Rendezvényszervezőket, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik
  meg.
  3. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezvényszervezőkkel,
  Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon
  és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
  A Rendezvényszervezők minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosaivá válnak,és azok használatában semmilyen módon nem korlátozhatók. A Rendezvényszervezők korlátozás nélkül jogosultak a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
  XI. VIS MAIOR
  Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás,
  behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar,
  súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más
  olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg
  a Rendezvényszervezők hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses
  kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért
  vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően
  alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely
  programjára vagy Szolgáltatására.
  XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Rendezvényszervezők jogosultak alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
  2. A Rendezvényszervezők Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró nonprofit, közhasznú gazdasági
  társaságok, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az
  esetleges jogszabályi kollízióra.
  3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a
  fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit
  jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés
  alapjául.
  4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Rendezvényszervezők által nyújtott
  Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi
  kollízióra – a Rendezvényszervezők és a Látogató kikötik a Rendezvényszervezők székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.
  5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos
  látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a a fesztivál iroda munkatársai várják a Rendezvényszervezők részéről a rendezvény honlapján (www.vizzenevirag.hu) a rendezvény email címén (level@vizzenevirag.hu) tehetnek bejelentést.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Víz, Zene, Virág
Fesztivál Egyesület (a továbbiakban a Rendezvényszervező) által szervezett
és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített rendezvényeken (a továbbiakban külön-külön a
Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a
Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Rendezvényszervező és a Látogató
(a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és
kötelezettségeket.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a
Rendezvényszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.
Jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi a Fesztivál Házirend, a mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan
részét képezik.
A Rendezvényszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és az adott rendezvény
házirendje a http://vizzenevirag.hu, oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható,
valamint megtalálható a Rendezvényszervező irodájában (2890 Tata, Váralja u. 4.).

 1. A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI
  1. Rendezvényszervező adatai
  1.1. Rendezvényszervező teljes cégneve: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület

1.2. Székhelye: 2890 Tata, Váralja u 4.
1.3. Rendezvényszervező nyilvántartási száma: 11-02-0001197
1.5. Rendezvényszervező adószáma: 18609824-2-11
2. Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
Rendezvények köre
2.1. VZV Terasz:
2.2 Egyéb a Rendezvényszervező által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Rendezvényszervező: az I.1. pontban meghatározott cvil szervezet.
2. Rendezvény/Rendezvények: a Rendezvényszervező által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2.
pontban meghatározott fesztiválon/fesztiválokon biztosított programok és szolgáltatások összessége.
3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendezvényszervező, Közreműködői vagy egyéb
Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.
4. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
5. Termék: a Rendezvényszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses
partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.
6. Közreműködő: a Rendezvényszervező alvállalkozója vagy megbízottja.
7. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Rendezvényszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony
alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági
társaság, magánszemély vagy szervezet.
10. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
III. ÁSZF HATÁLYA
1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Rendezvényszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A
Rendezvényszervező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön
szerződések tartalmazzák.
2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan
módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Rendezvényszervező a Látogatót a változásokról internetes
oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba
lépnek.
4. A VZV Teraszra történő belépéssel a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint
hozzájárul.
IV. JOGVISZONY JELLEGE
1. A Rendezvényszervező a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott
Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott Rendezvényen/Rendezvényeken
nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás, stb.) igénybe
vételére.
2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét
jelenti, a Rendezvényeken nyújtásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és
mennyiségét a Rendezvényszervező, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a
programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek
együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja
a Rendezvényszervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott
előadó fellépését) nem garantálja a Rendezvényszervező a Látogatók számára, hanem az a
Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a
Rendezvényszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások
nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú
és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.
ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles
elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél
nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a
Rendezvényszervező nem pótolja vagy cseréli.
VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN
1. Belépés
1.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek
jogosultak belépni.
1.2. Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő
jogszerű beléptetési folyamatnak(Jelenlegi helyzet keretében lázmérés).
A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt,
esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve
bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem
vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt,
ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen
kívül hagyása szabálysértésnek minősül.
A Látogató nem jogosult sem alkoholos sem alkoholmentes italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.
1.3. A Rendezvények területére a Rendezvényszervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani
tilos.
1.4. A Rendezvények területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és
Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető
háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be,
és csak Látogatónak minősülő gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvények területére behozni
nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi
kedvenceket a Rendezvény területére póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje
alatt is elérhető) telefonszámával feltételekkel léptethető be.
A fentiek megléte a Rendezvények bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc
nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat
számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény
behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon
köteles tartani. Az elveszett házi kedvenc tartásával felmerülő minden költséget a gazda köteles
megtéríteni. Azon elveszett állatokat, melyekért gazdájuk a megtalálástól számított 8 (nyolc) órán
belül nem jelentkezik, az állategészségügy elszállítja a Rendezvényekről. A Rendezvényszervező
fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak adott Rendezvényre történő
behozatalát.
2. Magatartási szabályok a Rendezvények területén
2.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden
olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,
egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén
fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától
illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenketttedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken
csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.
2.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a
Rendezvényszervező, valamint a Rendezvényszervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek,
közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató
a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,
megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével
nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben,
időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására,
felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen
módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem
jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezvényszervezővel szemben. A Látogató jogosult a
Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és
hangfelvételt csak a Rendezvényszervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet.
2.3. A Rendezvények területén a Rendezvényszervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos
bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
2.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a
Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a
törvény bünteti.
2.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egyegy
rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).
2.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
2.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.
2.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandóak a
Rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.
3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül
A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A
Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely
mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti,
különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.
4. Elveszett tárgyak
Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvények tartama
alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően a Rendezvényszervező a felelős őrzés szabályai
szerint jár el.
5. Biztonság
A Rendezvények területén a Rendezvényszervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi
keretek között messzemenően együttműködik.

 1. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése
  6.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A
  Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden
  vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a
  Rendezvényszervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások
  szerint egyenlítheti ki.
  VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
  1. A Rendezvényszervező szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott
  Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, amennyiben más, e
  szabályzatban és egyéb jogszabályban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Mivel a Rendezvény
  köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki
  az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes
  eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni,
  stb. A Rendezvények időpontját a Rendezvényszervező jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az
  esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a
  rendezés időpontja.
  2. A Rendezvényszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott
  Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze,
  A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezvényszervezővel szemben e
  módosítások, átalakítások vagy továbbfejlesztések kapcsán.
  3. A Rendezvényszervező jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést
  támasztani a Rendezvényszervezővel szemben.
  4. A Rendezvényszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott
  károkért felel, a Rendezvényszervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Rendezvények
  területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos
  rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható
  meg. A Rendezvényszervező felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a
  felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.
  5. A Rendezvényszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek
  által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses
  partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére
  használhatja, veheti igénybe. A Rendezvényszervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők
  és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával
  kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
  6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy
  visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért
  sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet
  felé.
  7. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi
  kedvence által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a
  Rendezvényszervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a
  Harmadik személyek tekintetében.
  8. A Rendezvényszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, házi kedvenc,
  vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvényszervező bármely
  Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.
  9. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a
  Rendezvényszervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendezvényszervező felelősségi körébe,
  mivel a Rendezvényszervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán
  vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
  10. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és
  dohánytermékek elhelyezéséről a Rendezvényszervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat
  őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek
  megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.
  11. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a
  Rendezvényszervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik
  személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a
  Rendezvényszervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
  VIII. ADATVÉDELEM
  1. A Rendezvényszervező jogosult a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a
  Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes,
  illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése
  és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási
  tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Rendezvényszervező különösen jogosult
  1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak
  kiszolgáltatni;
  1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten
  hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
  1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.
  2. A Rendezvényszervező a személyes adatokat kizárólag az általa nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez
  szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Rendezvényszervezőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés
  vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a
  jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.
  3. A Rendezvényszervező kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe
  veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a
  Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a
  birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a
  Rendezvényszervező az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
  4. A Rendezvényszervező tiszteletben tartja és védi a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan
  kezel.
  5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Rendezvényszervező a Látogató személyes adatait
  hozzájárulása nélkül nem használja fel és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
  6. A Rendezvényszervező vállalja, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle
  információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb
  hatósági rendelkezés kötelezi.
  7. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.
  8. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Rendezvényszervező mérleges nélkül köteles
  megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.
  IX. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK
  1. A Rendezvényszervező weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken
  megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendezvényszervező Közreműködői,
  illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
  Rendezvényszervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli
  jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
  másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az
  ezekhez fűződő jogok a Rendezvényszervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik
  meg.
  3. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezvényszervezővel,
  Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon
  és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
  A Rendezvényszervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik,
  és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Rendezvényszervező korlátozás nélkül
  jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére,
  átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül,
  hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
  XI. VIS MAIOR
  Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás,
  behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar,
  súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más
  olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg
  a Rendezvényszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses
  kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért
  vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően
  alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely
  programjára vagy Szolgáltatására.
  XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Rendezvényszervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
  2. A Rendezvényszervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró nonprofit, közhasznú gazdasági
  társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az
  esetleges jogszabályi kollízióra.
  3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a
  fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit
  jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés
  alapjául.
  4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Rendezvényszervező által nyújtott
  Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi
  kollízióra – a Rendezvényszervező és a Látogató kikötik a Rendezvényszervező székhelye szerint hatáskörrel
  rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.
  5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos
  látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az
  információs sátor és a fesztivál iroda munkatársai várják a Rendezvényszervező részéről, továbbá a
  rendezvény honlapján (www.vizzenevirag.hu) a rendezvény email címén (level@vizzenevirag.hu)
  tehetnek bejelentést.