top of page

Á.SZ.F.
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Víz, Zene, Virág

Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. (a továbbiakban a Fesztiválszervező) által szervezett

és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített fesztiválokon (a továbbiakban külön-külön a

Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a

Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Fesztiválszervező és a Látogató

(a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és

kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a

Fesztiválszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.

Jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi a Fesztivál Házirend, a mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan

részét képezik.

A fesztiválszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és az adott fesztivál

házirendje a http://vizzenevirag.hu, oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható,

valamint megtalálható a Fesztiválszervező irodájában (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Forrás Rádió.), a pénztárakban és

információs pontokon.

I. A FESZTIVÁLSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI

1. Fesztiválszervező adatai

1.1. Fesztiválszervező teljes cégneve: Blue Hill Media Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhelye: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

1.3. Fesztiválszervező cégjegyzékszáma: 11-09-018056

1.5. Fesztiválszervező adószáma: 23135763-2-11

2. Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó

Rendezvények köre

2.1. Víz, Zene, Virág Fesztivál:

2.2 Egyéb a Fesztiválszervező által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Fesztiválszervező: az I.1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2. Rendezvény/Rendezvények: a Fesztiválszervező által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2.

pontban meghatározott fesztiválon/fesztiválokon biztosított programok és szolgáltatások összessége.

3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Fesztiválszervező, Közreműködői vagy egyéb

Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.

4. Jegy: a Fesztiválszervező által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

5. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Fesztiválszervező által alkalmazott, a Rendezvényen a

Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet, családi jegy  Tata kártyás Fesztiváljegyek) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Fesztiválszervező tulajdonában álló igazolás, amely – a VI. rész 2. pontja szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény

látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen

testesíthet meg.

6. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

7. Termék: a Fesztiválszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses

partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.

8. Közreműködő: a Fesztiválszervező alvállalkozója vagy megbízottja.

9. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Fesztiválszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony

alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági

társaság, magánszemély vagy szervezet.

10. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek,

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

11. Beléptetési és ellenőrzési folyamat: az az előzetes vagy a belépést közvetlenül megelőző folyamat, amelynek során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül hozzárendelésre.

12. Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a Fesztivál szervezőtől megvásárló személy.

 

III. ÁSZF HATÁLYA

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Fesztiválszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A

Fesztiválszervező, Sajtó, Közreműködők és a Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan

módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Fesztiválszervező a Látogatót a változásokról internetes

oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba

lépnek.

4. A Jegy átvételével a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve

kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint

hozzájárul.

5, A Látogató a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Látogatótól

különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató, amennyiben

korábban nem volt jegybirtokos, a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetés, Ellenőrzés megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Látogató – illetve

további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót

tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5. Az a Látogató, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt

is, ha a Jegyhez valamely korábbi Látogató jutott hozzá jogszerűtlenül – a IV. rész 2.

5 pontjában írt Beléptetés, ellenőrzés folyamat megkezdésével, a karszalaggal rendelkező

Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő

pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek

elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek

tudomásul veszik, hogy a Fesztiválszervezővel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem

illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Fesztiválszervező velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük

semmilyen kötelezettségvállalást.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

1. A Fesztiválszervező a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott

Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott Rendezvényen/Rendezvényeken

nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás, stb.) igénybe

vételére.

2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét

jelenti, a Rendezvényeken nyújtásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és

mennyiségét a Fesztiválszervező, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a

programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek

együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja

a Fesztiválszervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott

előadó fellépését) nem garantálja a Fesztiválszervező a Látogatók számára, hanem az a

Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a

Fesztiválszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások

nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú

és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.

 

V. JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS

1. Jegytípusok

1.1. Jegy és karszalag: A karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt a

Fesztiválszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan

ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így

ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles

elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél

nagyobb átmérőjű stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a

Fesztiválszervező nem pótolja vagy cseréli.

2. Jegyvásárlás

2.1. A Rendezvényeken a Jegyvásárlás személyesen a beléptető kapuknál elhelyezett jegyértékesítési

pontoknál, készpénzben,  illetve bankkártyával lehetséges, vagy előzetesen online módon

bankkártyával.

2.2. Eltérés a személyekben

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval vagy más Látogatók nevében is

vásárol, Rendezvény feltételezi, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban

szereplő Látogató (k) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja, a vállalt jogokról és

kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a szerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt.

2.3. Árváltozás

A Fesztiválszervező a Jegyekre vonatkozóan fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú

átváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.

2.4 Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat Fesztiválszervező saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön

szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos

online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség. A szükséges

adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra

vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a

Fesztiválszervező vagy Szerződéses partnere emailt küld a Jegyvásárló által megadott email-címre,

 amely tartalmazza a jegyhez történő hozzájutás információját. Amennyiben a Jegyvásárló technikai

okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Fesztiválszervező azokat a megadott email-címre a

Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.

Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Fesztiválszervező általi kiküldésével a vásárlás

lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig

átvetnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Fesztiválszervező felé késedelem

nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [ QR-kód])tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (egyedi azonosításra alkalmas elektronikus

megoldáshoz) vezet. A Fesztiválszervező a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy vagy több karszalagot, illetve a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges.

A Látogató felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas

elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott

tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A Fesztiválszervező kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetési, ellenőrzési folyamat megtörténtéig bemutatóra szólnak, és csak a Beléptetési, Ellenőrzési folyamat befejezésekor kerülnek nevesítésre, azaz adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelésére csak a Beléptetési, ellenőrzési folyamat során kerül sor. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók

biztonsága érdekében, az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben,

valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban

foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem

nevesítettek – a Fesztiválszervező a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Fesztiválszervező adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal,

továbbá az Általános Adatvédelmi Szabályzatban és annak mellékleteiben, valamint az egyes

adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban foglaltak szerint

továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy

Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy

Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott

Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz már a Beléptetési, ellenőrzési folyamatot megelőzően meghatározott személy kerülhet rendelésre. Egyes, nem vásárlási tranzakció eredményeként kiállított Jegyek

– az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz

kötöttek lehetnek.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és

elérhetőségeken nyújt a Fesztiválszervező, Közreműködője vagy Szerződéses partnere részletes

tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési

és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés. A Fesztiválszervező felhívja a figyelmet, hogy az ilyen

Szerződéses partner adott esetben saját általános szerződési feltételeket is alkalmaz, amely

ugyanakkor a jelen ÁSZF hatályát nem érinti.

2.5. Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a Fesztiválszervező vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon

nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja

átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

2.6 A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A Jegy és a Fesztiválszervező által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások a IV. rész 2. pontjában írt

Beléptetési, ellenőrzési folyamat megtörténtéig szabadon átruházhatók, míg a nem a Fesztiválszervező, hanem Közreműködői

vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó

személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles

biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a Fesztiválszervező ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás

elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy

tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a

korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához,

illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez

és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző

személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne

használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző

személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a

felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag

kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Fesztiválszervező

kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos

mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő

kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a

figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást

megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

Amennyiben a IV. rész 2. pontjában írt Beléptetési, ellenőrzési folyamat elvégzésére előzetesen kerül sor, úgy a kapcsolódó Jegy csak azt követően ruházható át, hogy az előzetes Beléptetési, ellenőrzési folyamatot elvégző személy – amennyiben erre a Fesztiválszervező lehetőséget ad – a Beléptetési, ellenőrzési folyamatot törli, feltéve, hogy a Jegy karszalagra váltására még nem került sor.

2.7  Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül

megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §

(1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog

nem illeti meg. A Fesztiválszervező kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét,

pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes

Rendezvények esetében a Fesztiválszervező által egyedileg meghatározható speciális eseteket.

2.8 Szavatosság, felelősségi kérdések

2.8.1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek

és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Fesztiválszervező vagy Közreműködői, hanem

más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a

Látogató és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és

kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Látogató kifejezetten

tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó

jogviszonnyal összefüggésben a Fesztiválszervezőtől szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A

Fesztiválszervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses

partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses

partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját

felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget a

Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve

használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

2.8.2. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak

megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal,

amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Fesztiválszervező kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való

felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

2.8.3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik,

így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát

kibocsátó pénzintézet felé. A Fesztiválszervező különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért

2.8.4. A jelen ÁSZF alapján a Fesztiválszervező és a Látogató közötti jogviszonyból származó

követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési

határidő áll rendelkezésre.

 

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1. A jogviszony jellege

A Fesztiválszervező a Látogató részére lehetőséget biztosít az ÁSZF jelen III. részében foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó

személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a

Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A

Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

Adott Rendezvény – összhangban az I. rész B/2. pontjában írtakkal – programok és a Fesztiválszervező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Fesztiválszervező, mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Fesztiválszervező nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és

mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak

való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a

Fesztiválszervező nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök

sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége)

között alakul. Mindazonáltal a Fesztiválszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált

programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban

kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő

pótlására.

2. Beléptetés, ellenőrzési folyamat

2.1 A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek

jogosultak belépni.

Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő

jogszerű beléptetési folyamatnak.

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és

kötelezettségeket.

A karszalagot a Fesztiválszervező azon személy részére adja ki az adott Rendezvényre való belépést

közvetlenül megelőzően, aki az adott Jegy tekintetében a Beléptetés, ellenőrzési folyamatot ekkor vagy a Rendezvényt megelőzően sikeresen elvégezte. A Beléptetés, ellenőrzési folyamat során adott Jegy meghatározott természetes személyhez kerül rendelésre, és a Fesztiválszervező a karszalagot csak ezen személy részére adhatja ki.

A Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőző Beléptetés, ellenőrzési folyamat során a Fesztiválszervező a Jegyet a beléptetési folyamat alkalmával rendeli meghatározott természetes személyhez. Ennek keretében a Fesztiválszervező a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat során – ha az nem a belépést közvetlenül megelőző Beléptetés, ellenőrzési folyamattal azonos módon történik – a jegybirtokos a Fesztiválszervező által erre a célra rendszeresített felületen rendeli a Jegyet meghatározott természetes személyhez, és a Fesztiválszervező által kért személyes adatokat ő maga adja meg, a Fesztiválszervező pedig rögzíti, tárolja és kezeli azokat a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Amennyiben az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat céljára a Fesztiválszervező által rendszeresített felület rendelkezésre áll, a Fesztiválszervező az érintett Jegyvásárlókat külön emailben

tájékoztatja, ezen felül a lehetőség megnyílásakor tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

A Beléptetés, ellenőrzési folyamat elvégzésére az a személy jogosult, aki az adott Jegyhez kapcsolódó igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja a Rendezvényre való belépést közvetlenül megelőzően, vagy előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat esetén azt először felhasználja.

Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy a jelen pont előző részében írt Beléptetés, ellenőrzési folyamat folyamatnak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Fesztiválszervező jogosult a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni, és megtagadni a Jegy karszalagra való átváltását és a belépést a Rendezvényre. A Fesztiválszervező felhívja a figyelmet, hogy a Jegy karszalagra való átváltása során a Jegy bemutatását bármikor kérheti, ezért előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat esetén is változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. Amennyiben a jegybirtokos a Beléptetés, ellenőrzési folyamatot előzetesen végezte el, úgy a Jegy karszalagra való átváltásakor vagy amennyiben már karszalaggal rendelkezik, a Rendezvényre történő első belépéskor köteles személyazonosságát az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamat során használt személyazonosító okmányának bemutatásával igazolni.

Amennyiben az online vásárolt Jegy tekintetében a jegybirtokos az előzetes Beléptetés, ellenőrzési folyamatot nem végzi el, úgy a Fesztiválszervező fenntartja a jogot arra, hogy az érintett Jeggyel a Beléptetés, ellenőrzési folyamat elvégzésére csak az erre kijelölt jegybeváltási pontokon legyen lehetősége, amely esetben a beléptetés hosszabb időt vehet igénybe.

Amennyiben a Beléptetés, ellenőrzési folyamat folyamatot meghatározott rendezvények esetében kötelezően előíró, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a fentiektől eltérően szabályozza, úgy a hivatkozott törvény

rendelkezései az irányadók. A Fesztiválszervező azon Rendezvényei esetében, amelyek nem esnek a

hivatkozott törvény hatálya alá jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg

vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen pontban írt eljárások alkalmazását.

Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés vagy ellenőrzés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Fesztiválszervező nem ad ki. Erre tekintettel az

igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás)

olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a

Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Fesztiválszervező az

esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg

egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A

Fesztiválszervező kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a

gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél

többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem

kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy

megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy

igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat

vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és

a belépést a Rendezvényre megtagadja.

A Fesztiválszervező fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a

karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok

meglétét ilyen módon ellenőrizze.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de

indokolt, a Fesztiválszervező által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető,

ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a

Fesztiválszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan

ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip

sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így

ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és

köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott

patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó

RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett

karszalagot a Fesztiválszervező nem pótolja vagy cseréli.

A Fesztiválszervező fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó

személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az

ellenőrzött személyek kötelesek a Fesztiválszervezővel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt,

esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve

bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem

vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt,

ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm.

rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen

kívül hagyása szabálysértésnek minősül.

A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény

területére, alkoholmentes italból Látogatókként legfeljebb 1 literes műanyag palackban palackozott

víz, üdítő vihető be, az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén, bármilyen mennyiség bevihető a

Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi

mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.

2.2. A Rendezvények területére a Fesztiválszervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani

tilos.

2.3. A Víz, Zene, Virág Fesztivál rendezvényre a 6. (hatodik) életévet be nem töltött gyermekek

részére a belépés ingyenes. A 12. (tizenkettő) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre

csak nagykorú kísérővel léphetnek be.

2,4. A Rendezvények területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és

Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető

háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be,

és csak Látogatónak minősülő gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvények területére behozni

nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi

kedvenceket a Rendezvény területére póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje

alatt is elérhető) telefonszámával feltételekkel léptethető be.

A fentiek megléte a Rendezvények bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc

nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat

számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény

behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon

köteles tartani. Az elveszett házi kedvenc tartásával felmerülő minden költséget a gazda köteles

megtéríteni. Azon elveszett állatokat, melyekért gazdájuk a megtalálástól számított 8 (nyolc) órán

belül nem jelentkezik, az állategészségügy elszállítja a Rendezvényekről. A Fesztiválszervező

fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak adott Rendezvényre történő

behozatalát.

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek

viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden

olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,

egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén

fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától

illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenketttedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken

csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a

Fesztiválszervező, valamint a Fesztiválszervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek,

közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató

a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,

megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével

nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben,

időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot

szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására,

felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,

nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen

módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem

jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben. A Látogató jogosult a

Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és

hangfelvételt csak a Fesztiválszervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

3.3. A Rendezvények területén a Fesztiválszervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos

bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a

Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a

törvény bünteti.

3.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egyegy

rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).

3.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.

3.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.

3.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandóak a

Rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban

meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A

Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely

mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti,

különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5. Elveszett tárgyak

Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvények tartama

alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően a Fesztiválszervező a felelős őrzés szabályai

szerint jár el.

6. Biztonság

A Rendezvények területén a Fesztiválszervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró

Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott

Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi

keretek között messzemenően együttműködik.

7. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal

e szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a Jegy a Látogatót, hanem arra

társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

7.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A

Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden

vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a

Fesztiválszervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások

szerint egyenlítheti ki.

 

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

1. A Fesztiválszervező szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott

Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, amennyiben más, e

szabályzatban és egyéb jogszabályban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Mivel a Rendezvény

köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki

az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes

eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni,

stb. A Rendezvények időpontját a Fesztiválszervező jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az

esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a

rendezés időpontja.

2. A Fesztiválszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott

Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze,

A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben e

módosítások, átalakítások vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3. A Fesztiválszervező jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést

támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.

4. A Fesztiválszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott

károkért felel, a Fesztiválszervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Rendezvények

területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos

rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható

meg. A Fesztiválszervező felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a

felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.

5. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek

által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses

partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére

használhatja, veheti igénybe. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők

és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával

kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

6. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, a Fesztiválszervező nem vonható

felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy

elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy

követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.

7. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek

megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások

igénybevétele során szükséges.

8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy

visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért

sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet

felé.

9. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi

kedvence által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a

Fesztiválszervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a

Harmadik személyek tekintetében.

10. A Fesztiválszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, házi kedvenc,

vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Fesztiválszervező bármely

Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.

11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a

Fesztiválszervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Fesztiválszervező felelősségi körébe,

mivel a Fesztiválszervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán

vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és

dohánytermékek elhelyezéséről a Fesztiválszervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat

őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek

megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.

14. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a

Fesztiválszervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik

személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a

Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

 

VIII. SZANKCIÓK

1. A Fesztiválszervező a jogviszonyt adott Rendezvény vagy mindazon Rendezvények tekintetében,

melyek vonatkozásában a Látogató Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a

Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán

megszegi.

2. A Fesztiválszervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Látogatóval

szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott

időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljes körű

(Fesztiválszervező által szervezett összes Rendezvényre) eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát

követően a Fesztiválszervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

3. Fesztiválszervező a jegyhamisítók és a hamisításban Közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt

elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

IX. ADATVÉDELEM

1. A Fesztiválszervező jogosult a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a

Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes,

illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése

és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási

tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Fesztiválszervező különösen jogosult

1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak

kiszolgáltatni;

1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten

hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.

2. A Fesztiválszervező a személyes adatokat kizárólag az általa nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez

szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Fesztiválszervezőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés

vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a

jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.

3. A Fesztiválszervező kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe

veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a

Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a

birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a

Fesztiválszervező az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

4. A Fesztiválszervező tiszteletben tartja és védi a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan

kezel.

5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Fesztiválszervező a Látogató személyes adatait

hozzájárulása nélkül nem használja fel és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

6. A Fesztiválszervező vállalja, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle

információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb

hatósági rendelkezés kötelezi.

7. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.

8. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Fesztiválszervező mérleges nélkül köteles

megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.

X. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

1. A Fesztiválszervező weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken

megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Fesztiválszervező Közreműködői,

illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a

Fesztiválszervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli

jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem

másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az

ezekhez fűződő jogok a Fesztiválszervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik

meg.

3. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Fesztiválszervezővel,

Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon

és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Fesztiválszervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik,

és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Fesztiválszervező korlátozás nélkül

jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére,

átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül,

hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás,

behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar,

súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más

olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg

a Fesztiválszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses

kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért

vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően

alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely

programjára vagy Szolgáltatására.

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Fesztiválszervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2. A Fesztiválszervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró nonprofit, közhasznú gazdasági

társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az

esetleges jogszabályi kollízióra.

3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a

fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit

jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés

alapjául.

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Fesztiválszervező által nyújtott

Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi

kollízióra – a Fesztiválszervező és a Látogató kikötik a Fesztiválszervező székhelye szerint hatáskörrel

rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.

5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos

látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az

információs sátor és a fesztivál iroda munkatársai várják a Fesztiválszervező részéről, továbbá a

rendezvény honlapján (www.vizzenevirag.hu) a rendezvény email címén (level@vizzenevirag.hu)

tehetnek bejelentést.

bottom of page